"Yuuri...mi dispiace. Anch'io...anch'io...amo Kou."

•Ao Haru Ride•